កូនចាបរៀន

នេះ។រៀនចង្កឹះត្រូវបានផលិតឡើងដោយសម្ភារៈ ABS ដែលមានសុវត្ថភាពសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអាហារ រូបរាងគួរឱ្យស្រលាញ់ ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅ ជួយទារកឱ្យកាន់ចង្កឹះតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។វាងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត ហើយចង្កឹះដែលមានរាងជាជ្រុងធ្វើឱ្យកូនរបស់អ្នករើសអាហារបានយ៉ាងងាយស្រួល។

#BPAFREE #ចង្កឹះ # ការបំបៅកូន #រៀនញ៉ាំ # ចង្កឹះ # OEM #អូឌីអឹម #ផលិតផលទារក # ការរៀនទារក


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២